جواب سوال روزانه تبیان دوشنبه ۴ شهریور

سوال: کدامیک از عوامل زیر در افزایش ترشح هورمون رشد در دوران بلوغ تاثیر منفی دارد؟


جواب:

گزینه ۲ )مصرف زیاد غذاهای شیرین

منبع: http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=9303

لینک مسابقه: http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=824&questionType=1