جواب سؤال روزانه تبیان پنجشنبه 7 شهریور ماه

سوال): مسجد وکیل شیراز در چه سالی بنا شد؟

 

جواب :  گزینه2) 1187 هجری

 

منبع : http://www.tebyan.com/index.aspx?pid=65633&KEYWORD=+%22%d9%85%d8%b3%d8%ac%d8%af+%d9%88%da%a9%db%8c%d9%84+%d8%b4%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%b2+%22 

 

لینک مسابقه : http://tebyan.net/index.aspx?pid=824&questionType=1