جواب سؤال روزانه تبیان پنجشنبه 14 شهریور ماه

سوال): در سلسله مقالات "توصیه هایی برای ازدواج موفق" در بخش اجتماعی، به پژوهشی توسط "ژانت و روبرت لوئر" اشاره شد. کدام یک از گزینه های زیر، حاکی از نتیجه ی این تحقیق است؟

 
جواب :  گزینه1) گرایش یا طرز تلقی مثبت نسبت به همسر


لینک مسابقه : http://tebyan.net/index.aspx?pid=824&questionType=1