جواب سؤالات مسابقه درسهایی از قرآن پنجشنبه14 شهریور ماه

سوال1 :  قرآن در آیه 12 سوره احقاف، چه کتابی را به عنوان امام معرفی می‌کند؟


جواب :  گزینه 1) تورات


سوال 2:   آیه 25 سوره حدید، هدف از نزول قرآن را چه امری می‌داند؟


جواب :  گزینه2) قسط و عدالت


سوال  3:  از نظر قرآن، راه رسیدن به آرامش چیست؟


جواب : گزینه2) نماز و نیایش و یاد خدا


سوال4 : از نظر قرآن، چه زمانی باید کار را تعطیل کرد؟


جواب : گزینه 3) هنگام نماز جمعه


سوال5 : در قرآن، چه امری نسبت به احکام دین، ‌نفی شده است؟


جواب: گزینه1) عسر و حرجلینک مسابقه :  http://www.gharaati.ir/quiz/index.php