جواب سؤال روزانه تبیان یکشنبه 10 شهریور ماه

سوال): بعد از کدام عملیات، رسانه های غربی به پیروزی کامل ایران اعتراف کردند؟

 

جواب :  گزینه2) بیت المقدس

 

منبع : http://www.tebyan.net/GodlyPeople/Operations/GroundOperations/2008/5/15/66630.html

 

 

لینک مسابقه : http://tebyan.net/index.aspx?pid=824&questionType=1