جواب سؤال روزانه تبیان یکشنبه 17 شهریور ماه

سوال): واقعه 17 شهریور در زمان کدام نخست وزیر دولت پهلوی اتفاق افتاد؟


 

جواب :  گزینه2) شریف امامی

 

منبع : http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=45294

 

 

لینک مسابقه : http://tebyan.net/index.aspx?pid=824&questionType=1