جواب سؤال روزانه تبیان شنبه 9 شهریور ماه

سوال): با توجه به سلسله مقالاتی که در رابطه با موضوع "اسراف" در بخش اجتماعی تهیه شده است، معنا و موارد اسراف چه چیزی ذکر شده است؟


 

جواب :  گزینه4) همه موارد


 

منبع : http://tebyan.net/Social/House_Family/LifesKnowledge/2008/1/22/58924.html

 

 

لینک مسابقه : http://tebyan.net/index.aspx?pid=824&questionType=1