جواب مسابقه شماره 112سایت نیازمندیها دو شنبه 18 شهریور

سؤال1: نخستین پیامبری اولواالعزم که دارای کتاب و شریعت بوده است ، چه نام دارد؟


جواب: گزینه1) حضرت نوح


سؤال2: کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم اثر کیست؟


جواب: گزینه4) علامه طباطبایی


سؤال3: در خواستهای انتقال وجه که خارج از تاریخ اول تا پنجم هر ماه برسد چه وضعیتی دارند؟


جواب: گزینه 3) هیچگونه ترتیب اثری داده نخواهد شد


سؤال4: CU در CPU مسئول چه کاری می باشد؟


جواب: گزینه 1) واحد کنترلی CPU می باشد.


لینک مسابقه:

http://www.mi118.com/match.aspx