جواب سوالات مسابقه شماره 56 نسیم رضوان شنبه 19مرداد ماه

سوال1 : امام علی(ع) در مورد دوستی با دوستان و دشمنی با دشمنان چه می فرمایند؟

جواب :  گزینه2) در دوستى با دوست مدارا کن، شاید روزى دشمن تو گردد، و در دشمنى با دشمن نیز مدارا کن، زیرا شاید روزى دوست تو گردد

سوال 2:   به دست آوردن فتوى یعنى دستور مجتهد چند راه دارد؟

جواب :  گزینه4) چهار راه دارد:1- شنیدن از خود مجتهد.2- شنیدن از دو نفر عادل که فتواى مجتهد را نقل کنند.3- شنیدن از کسى که مورد اطمینان و راستگوست.4- دیدن در رساله مجتهد در صورتى که انسان به درستى آن رساله اطمینان داشته باشد.

سوال  3:  این کلام شریف از کدام بزرگوار می باشد: " بهترین خندیدن تبسم است."

جواب : گزینه2) امام علی(ع)

سوال4 : تخلی در چه جاهایی حرام است؟

جواب : گزینه3) : در چهار جا تخلى حرام است: 1- در کوچه‏هاى بن بست در صورتى که صاحبانش اجازه نداده باشند. 2- در ملک کسى که اجازه تخلى نداده است. 3- در جایى که براى عده مخصوصى وقف شده است، مثل بعضى از مدرسه‏ها. 4- روى قبر مؤمنین در صورتى که بى‏احترامى به آنان باشد.

سوال5 : این کلام شریف از کدام بزرگوار است: " وقتی مسواک می کنید از عرض، دندان ها را مسواک بزنید."

جواب: گزینه 1) رسول اکرم(ص)

لینک مسابقه :  http://www.nasimerezvan.com