جواب سؤال روزانه تبیان چهارشنبه 16 مرداد ماه

سوال) : کدام امام معصوم این جمله را در توصیف حضرت عباس فرموده است؟عموی ما عباس، دارای بصیرتی نافذ و ایمانی استوار بود.

جواب :  گزینه3) امام صادق(ع)

منبع : http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=19667&Language=1&BookID=85019

لینک مسابقه : http://tebyan.net/index.aspx?pid=824&questionType=1