جواب سوال مسابقه سینما گلخانه یکشنبه 13 مرداد ماه 87

سوال): این بیت حافظ به کدام ایه اشاره دارد؟

دهقان سالخورده چه خوش گفت با پسر
که ای نور چشم من به جز از کشته ندروی

جواب :  گزینه2 ): سوره صافات آیه 39


1- سوره صافات آیه 11


2- سوره صافات آیه 39


3- سوره صافات آیه 84


4- سوره صافات آیه 180

پاسخ  صحیح سوال را به صورت پیامک به شماره 20000331 و یا به تلفن ثابت 02177773320 ارسال فرمائید