جواب سؤال روزانه تبیان یکشنبه 13 مرداد ماه 87

سوال) : سردترین مکان عالم که تا بحال کشف شده است، کجاست؟

جواب :  گزینه2) سحابی بومرنگ

منبع : http://tebyan.net/index.aspx?pid=68427&KEYWORD=+%22%d8%b3%d8%ad%d8%a7%d8%a8%db%8c+%d8%a8%d9%88%d9%85%d8%b1%d9%86%da%af%22

لینک مسابقه : http://tebyan.net/index.aspx?pid=824&questionType=1