جواب سؤال روزانه تبیان یکشنبه 6 مرداد ماه 87

سوال) : کدامیک از گزینه ها در مورد تلویزیونهای LCD صحت ندارد؟

 

جواب :  گزینه1) هر سلول نور مورد نیاز خود را تامین می کند

 

 

منبع : http://tebyan.net/index.aspx?pid=67264&KEYWORD=+%22%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3%d9%85%d8%a7%22

 

 

لینک مسابقه : http://tebyan.net/index.aspx?pid=824&questionType=1