جواب سوالات مسابقه شماره 58نسیم رضوان شنبه 2 شهریور ماه ماه

سوال1 : امام علی(ع) چه چیزی را قربانگاه اندیشه های آدمی می‏دانند؟

جواب :  گزینه2) آرزوها

سوال 2:   مسح کردن از روى جوراب و کفش... . و اگر روزه دار، چیزى را که بین دندان مانده است، عمداً فرو ببرد، روزه اش...

جواب :  گزینه4) باطل است/ باطل مى شود.

سوال  3:  این حدیث شریف از کدام بزرگوار درباره علت روزه گرفتن می باشد: " علت روزه گرفتن آن است که به سبب آن ثروتمند و فقیر برابر شوند زیرا ثروتمند گرسنگی را احساس نکرده تا به فقیر رحم کند چرا که ثروتمند هرگاه چیزی بخواهد می تواند فراهم کند..."

جواب : گزینه4) امام جعفر صادق(ع)

سوال4 : روزى را که انسان شک دارد آخر شعبان است ‏یا اول رمضان ... روزه بگیرد و اگر بچه‏ای بعد از اذان بالغ شود، روزه آن روز بر او... .

جواب : گزینه1) : واجب نیست / واجب نیست.

سوال5 : این حدیث شریف از کدام بزرگوار می باشد:" آگاه باشید که دانش آینده، اخبار گذشته و درمان دردهایتان و نظم میان شما در قرآن است."

جواب: گزینه 1) امام علی(ع)

لینک مسابقه :  http://www.nasimerezvan.com