جواب سؤال روزانه تبیان شنبه 26 مردادماه

سوال): روایت ذیل از کیست؟ (در زمان غیبت) مردم، امام خویش را نمی یابند. با اینکه او در موسم [حج] حاضر می شود و مردم را می بیند ولی کسی او را نمی بیند.

 

جواب :  گزینه1) نساء / 59

 

منبع : http://tebyan.net/index.aspx?pid=5621

 

لینک مسابقه : http://tebyan.net/index.aspx?pid=824&questionType=1