جواب سؤال روزانه تبیان پنجشنبه 24 مردادماه

سوال): روایت ذیل از کیست؟ (در زمان غیبت) مردم، امام خویش را نمی یابند. با اینکه او در موسم [حج] حاضر می شود و مردم را می بیند ولی کسی او را نمی بیند.

جواب :  گزینه4) امام صادق(ع)

منبع : http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8705120138

لینک مسابقه : http://tebyan.net/index.aspx?pid=824&questionType=1