جواب سؤال روزانه تبیان جهار شنبه 23 مرداد ماه

سوال): این جمله در توصیف علی اکبر علیه السلام توسط کدام شخص گفته شده است؟ شایسته ترین افراد برای امر حکومت، علی اکبر فرزند امام حسین است

جواب :  گزینه2) معاویه

منبع : http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=19667&Language=1&BookID=16142

لینک مسابقه : http://tebyan.net/index.aspx?pid=824&questionType=1