جواب سؤال روزانه تبیان سه شنبه 22 مرداد ماه

سوال): کدام یک از اشعار ذیل مربوط به اخوان ثالث نیست؟

جواب :  گزینه4) درختانی را از خواب بیرون می آورم ، درختانی را در آگاهی کامل از روز ، در چشمان تو گم می کنم

منبع : http://www.tebyan.net/index.aspx?PageSize=1&BOOKID=17492&LANGUAGE=1&PageIndex=22&PID=19667tm

لینک مسابقه : http://tebyan.net/index.aspx?pid=824&questionType=1