جواب سؤال روزانه تبیان دوشنبه 21 مرداد ماه

سوال): مواد ضد بو و ضد عرق مثل مام ها چگونه بوی بد عرق را از بین می برند؟

جواب :  گزینه4) موارد الف و ب

منبع : http://tebyan.net/index.aspx?pid=33064&KEYWORD=+%22%d8%a8%d9%88%db%8c+%d8%a8%d8%af+%d8%b9%d8%b1%d9%82%22

لینک مسابقه : http://tebyan.net/index.aspx?pid=824&questionType=1