جواب سؤال روزانه تبیان شنبه 19 مرداد ماه

سوال): کدام گزینه راجع به خشم صحیح نیست؟ خشم...

جواب :  گزینه3) واکنش هیجانی ناخوشایند و غیرطبیعی

منبع : http://www.tici.info/default.aspx?dir=Learn_wmn&file=ch82-10.htm

لینک مسابقه : http://tebyan.net/index.aspx?pid=824&questionType=1