جواب سؤال روزانه تبیان پنجشنبه 17 مرداد ماه

سوال): امام سجاد علیه السلام در پاسخ توهین یکی از خویشاوندانشان؛ کدام آیه قرآن را تلاوت فرمودند؟

جواب :  گزینه1) آل عمران /134

منبع : http://tebyan.net/index.aspx?pid=44456&KEYWORD=+%22%d8%a2%d9%84+%d8%b9%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%86+%2f134+%22

لینک مسابقه : http://tebyan.net/index.aspx?pid=824&questionType=1