جواب سؤال هفتگی تبیان شنبه 12 مرداد ماه 87

سوال : «رانینگ» در بسکتبال به چه معنایی است؟

جواب :

قانون رانینگ (تراولینگ)

بازیکنی که توپ را دراختیار دارد می تواند یک پای خود را به هر سمتی که می خواهد ، یک یا چند مرتبه حرکت دهد ، درصورتیکه پای دیگرش که آن را پای ’’پیوت‘‘ می نامند ، ثابت باشد. رانینگ حرکتی است که بازیکن صاحب توپ در داخل زمین یک یا دو پای خود را بدون توجه به محدودیت فوق حرکت دهد یا گامهای او با دریبل های بازیکن تناسب نداشته باشد..


منبع: http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B3%DA%A9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84

لینک مسابقه : http://tebyan.net/index.aspx?pid=824&questionType=2