جواب سؤال روزانه تبیان شنبه 12 مرداد ماه 87

سوال) : چه میزان خواب در طول شب، عمر را طولانی تر می کند و برای استراحت مغز و بدن کافی است؟

جواب :  گزینه2) 5/6 تا 5/7 ساعت

منبع : http://tebyan.net/index.aspx?pid=68524&KEYWORD=+%225%2f6+%d8%aa%d8%a7+5%2f7+%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa%22

لینک مسابقه : http://tebyan.net/index.aspx?pid=824&questionType=1