جواب سوالات مسابقه شماره 54 نسیم رضوان شنبه 5 مرداد ماه
سوال1 : امام علی(ع) در مورد بزرگترین عیب آدمی چه می فرمایند؟

جواب : گزینه2) بزرگ ترین عیب آدمی، آن که چیزى را که خود دارد، بر دیگران عیب بشمارد!


سوال 2: در وضو، شستن صورت و دست ها بار اول: ...، بار دوم: ... ، بار سوم: ... است. مقصود از هر بار، شستنِ ... است و لو اینکه در هر مرتبه شستن چند مرتبه آب بریزد.

جواب : گزینه1) واجب/ مستحب/ حرام/ تمام عضو


سوال 3: این حدیث شریف از کدام بزرگوار می باشد: " هر که پدر و مادر را اندوهگین کند آنان را ناسپاسی کرده."

جواب : گزینه3) امام موسی کاظم(ع)


سوال4 : کدام گزینه صحیح است؟

جواب : گزینه1) : وضو گرفتن براى شش چیز واجب است: 1- براى نمازهاى واجب ، غیر از نماز میّت. 2- براى سجده و تشهد فراموش شده ، در صورتى که بین آنها و نماز حدثى از او سر زده ، مثلاً بول کرده باشد. و بنابر احتیاط براى سجده سهو. 3- براى طواف واجب خانه کعبه. 4- اگر نذر یا عهد کرده یا قسم خورده باشد که وضو بگیرد. 5- اگر نذر کرده باشد که جایى از بدن خود را به خط قرآن برساند. 6- براى آب کشیدن قرآنى که نجس شده یا بیرون آوردن آن از مستراح و مانند آن ، در صورتى که مجبور باشد دست یا جاى دیگر بدن خود را به خط قرآن برساند.


سوال5 : این کلام شریف از کدام بزرگوار می باشد: " اخلاق خوب در ده چیز است: راستی گفتار، پای مردی در جنگ، عطای سائل، نیکی در عوض نیکی، حفظ امانت، پیوند خویشان، حمایت همسایه، حمایت دوست، مهمانداری و سرسلسله آن حیا است".

جواب: گزینه 1) پیامبر اعظم(ص)


لینک مسابقه : http://www.nasimerezvan.com