جواب مسابقه شماره 109سایت نیازمندیها ( مشاغل ایران ) شنبه 5 مردا
سؤال1: آخرین سوره ای که نازل شده است چه نام دارد ؟

جواب: گزینه2) سوره نصر


سؤال2: درخواست انتقال موجودی G Bank را چه موقع باید ارسال کرد؟

جواب: گزینه1) 1 تا 5 هر ماه


سؤال3: کدام گزینه درمورد موجودی E Babk صحیح است ؟

جواب: گزینه 4) همه موارد صحیح است


سؤال4: کلید میانبر Ctrl + z چه نقشی را ایفا می کند ؟

جواب: گزینه 3) باز گرداندن تغییرات انجام شده


لینک مسابقه :http://www.mi118.com/match.aspx