جواب سؤال روزانه تبیان شنبه 5 مرداد ماه 87

سوال) : رعایت کدام نکته در چیدمان منزل مطلوب نمی باشد؟

 

 

جواب :  گزینه4) استفاده از نوارهای تزئینی در نزدیک سقف برای بلند تر جلوه کردن دیوار

 

 

منبع : http://www.aftab.ir/articles/social/family_home/c4c1171716064p1.php

 

 

لینک مسابقه : http://tebyan.net/index.aspx?pid=824&questionType=1