جواب سؤال روزانه تبیان پنجشنبه 3 مرداد ماه 87

سوال) : بعد از مصرف کدامیک از مواد غذایی بیشتر احساس خواب آلودگی می کنیم؟

 

 

جواب :  گزینه2) مواد قندی و کربوهیدراتی مثل نان و شیرینی

 

 

منبع : http://forum.omegapars.com/showthread.php?t=6196

 

لینک مسابقه : http://tebyan.net/index.aspx?pid=824&questionType=1